ขมรมสวัสดิการสาธารณสุข และ อสม. อ.กันทรลักษ์
หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดการระบบ สรุปรายงาน
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
รายงานย้อนหลัง ปี 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555  
สรุปรายละเอียดสมาชิกปัจจุบัน ปี 62
พ.ศ.62 จำนวนสมาชิก การชำระเงิน ค้าง
ชำระ
เสีย
ชีวิต
คัด
ออก
ครบชำระ ออก เข้าใหม่ รวม ล่วงหน้า ในเดือน ล่าช้า 61 ล่าช้า 62 รวม
ม.ค.-ธค.61 - - - - - - - - - - - -
มกราคม 1,873 34 287 2,126 420 1,579 142 - 2,428 - 18 -
กุมภาพันธ์ 1,514 26 152 1,640 253 1,120 37 225 1,787 - 5 23
มีนาคม 1,562 42 155 1,675 256 1,176 23 120 1,730 25 11 9
เมษายน 1,423 29 109 1,503 176 1,044 11 113 1,453 12 8 8
พฤษภาคม 928 18 103 1,013 137 621 7 144 1,012 14 8 11
มิถุนายน 868 15 85 938 148 591 8 85 917 19 13 9
กรกฎาคม 833 19 146 960 129 555 1 89 920 16 10 13
สิงหาคม 793 18 87 862 83 576 1 76 823 27 12 12
กันยายน 681 19 67 729 82 482 - 72 703 27 14 4
ตุลาคม 715 7 83 791 88 554 3 69 797 20 8 -
พฤศจิกายน 636 9 81 708 405 459 4 52 1,001 28 14 5
ธันวาคม 2,010 37 107 2,080 - 1,235 2 106 1,855 340 14 44
รวม 13,836 273 1462 15,025 2177 9,992 239 1151 15,426 528 135 138
ร้อยละ 9.73 100 14.49 72.22 100.00 8.32 102.67 3.82 0.90 0.92
รวมยอดสมาชิกปัจจุบัน 15,025 ราย


สำนักงานสวัสดิการสาธารณสุข และ อสม. อำเภอกันทรลักษ์
ถนนวีระเทพ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทร. 045 663 357