ขมรมสวัสดิการสาธารณสุข และ อสม. อ.กันทรลักษ์
หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดการระบบ สรุปรายงาน
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
รายงานย้อนหลัง ปี 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555  
สรุปรายละเอียดสมาชิกปัจจุบัน ปี 2562
พ.ศ.2562 จำนวนสมาชิก การชำระเงิน ค้าง
ชำระ
เสีย
ชีวิต
คัด
ออก
ครบชำระ ออก เข้าใหม่ รวม ล่วงหน้า ในเดือน ล่าช้า 61 ล่าช้า 62 รวม
ม.ค.-ธค.61 - - - - - - - - - 28 - -
มกราคม 1,894 12 287 2,169 420 1,584 142 - 2,433 20 18 -
กุมภาพันธ์ 1,528 12 152 1,668 253 1,123 37 225 1,790 20 5 23
มีนาคม 1,565 39 155 1,681 256 1,178 23 120 1,732 31 11 9
เมษายน 1,428 23 109 1,514 176 1,047 11 114 1,457 14 8 8
พฤษภาคม 929 17 103 1,015 137 622 7 144 1,013 15 8 11
มิถุนายน 869 14 85 940 148 592 8 85 918 20 13 9
กรกฎาคม 835 16 146 965 129 557 1 89 922 25 10 13
สิงหาคม 794 17 87 864 83 577 1 76 824 31 12 12
กันยายน 682 18 67 731 82 483 - 72 704 58 14 4
ตุลาคม 718 4 61 775 16 463 2 50 592 167 5 -
พฤศจิกายน 635 4 - 631 - - - - - - - -
ธันวาคม 2,008 17 - 1,991 - - - - - - - -
รวม 13,885 193 1252 14,944 1700 8,226 232 975 12,385 429 104 89
ร้อยละ 8.38 100 11.38 73.17 89.23 8.67 82.88 3.82 0.70 0.60
รวมยอดสมาชิกปัจจุบัน 14,944 ราย


สำนักงานสวัสดิการสาธารณสุข และ อสม. อำเภอกันทรลักษ์
ถนนวีระเทพ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทร. 045 663 357