ขมรมสวัสดิการสาธารณสุข และ อสม. อ.กันทรลักษ์
หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดการระบบ สรุปรายงาน
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
รายงานย้อนหลัง ปี 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555  
สรุปรายละเอียดสมาชิกปัจจุบัน ปี 2562
พ.ศ.2562 จำนวนสมาชิก การชำระเงิน ค้าง
ชำระ
เสีย
ชีวิต
คัด
ออก
ครบชำระ ออก เข้าใหม่ รวม ล่วงหน้า ในเดือน ล่าช้า 61 ล่าช้า 62 รวม
ม.ค.-ธค.61 - - - - - - - - - 46 - -
มกราคม 1,896 10 287 2,173 420 1,586 142 - 2,435 30 18 -
กุมภาพันธ์ 1,530 10 152 1,672 253 1,125 37 225 1,792 24 5 23
มีนาคม 1,567 37 155 1,685 256 1,180 23 120 1,734 32 11 9
เมษายน 1,432 19 109 1,522 176 1,049 11 114 1,459 22 8 8
พฤษภาคม 929 17 103 1,015 137 622 7 145 1,014 15 8 11
มิถุนายน 870 13 85 942 148 593 8 85 919 31 13 9
กรกฎาคม 837 14 146 969 129 559 1 89 924 36 10 13
สิงหาคม 795 16 68 847 22 536 1 70 697 123 9 -
กันยายน 685 3 - 682 - - - - - - - -
ตุลาคม 718 - - 718 - - - - - - - -
พฤศจิกายน 635 4 - 631 - - - - - - - -
ธันวาคม 2,011 12 - 1,999 - - - - - - - -
รวม 13,905 155 1105 14,855 1541 7,250 230 848 10,974 359 82 73
ร้อยละ 7.44 100 10.37 73.56 83.33 8.60 73.87 3.64 0.55 0.49
รวมยอดสมาชิกปัจจุบัน 14,855 ราย


สำนักงานสวัสดิการสาธารณสุข และ อสม. อำเภอกันทรลักษ์
ถนนวีระเทพ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทร. 045 663 357